Tuyển sinh liên thông Đại học Trà Vinh ngành điều dưỡng năm 2019

  • 03/03/2018

[Cao đẳng Dược Hà Nội] Tuyển sinh liên thông Đại học ngành điều dưỡng năm 2019

Chi tiết...


[Cao đẳng Dược Hà Nội] tuyển sinh liên thông Đại học Trà Vinh năm 2019

  • 02/03/2018

Thông báo tuyển sinh liên thông Đại học Trà Vinh năm 2018 A. Liên thông từ Trung cấp lên Đại học Thời gian đào tạo: 2,5 – 3,0 năm (được xác định trên cơ sở học phần và khối lượng đã tích lũy của học sinh)

Chi tiết...


Cao Đẳng Dược Hà Nội - Thông báo tuyển sinh liên thông Đại học ngành Y tế cộng đồng năm 2018

  • 22/01/2018

A. Liên thông từ Trung cấp lên Đại học Thời gian đào tạo: 2,5 – 3,0 năm (được xác định trên cơ sở học phần và khối lượng đã tích lũy của học sinh)

Chi tiết...


Lĩnh vực hoạt động