Thông báo tuyển sinh cao đẳng điều dưỡng hệ chính quy 2019

  • 24/04/2018

Cao Đẳng Dược Hà Nội - Thông báo tuyển sinh cao đẳng điều dưỡng hệ chính quy 2018

Chi tiết...Cao Đẳng Dược Hà Nội | Tuyển sinh liên thông Cao Đẳng Điều Dưỡng năm 2018

  • 30/03/2018

Cao Đẳng Dược Hà Nội - Thông báo tuyển sinh liên thông cao đẳng điều dưỡng .Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch tuyển sinh đào tạo năm học 2018 – 2019 của Trường Cao đẳng Dược Hà Nội; Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Dược Hà Nội thông báo tuyển sinh cao đẳng điều...

Chi tiết...


Cao Đẳng Dược Hà Nội - Thông báo tuyên sinh Cao Đẳng Điều Dưỡng năm 2018

  • 30/03/2018

Cao Đẳng Dược Hà Nội - Thông báo tuyển sinh cao đẳng điều dưỡng .Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch tuyển sinh đào tạo năm học 2018 – 2019 của Trường Cao đẳng Dược Hà Nội; Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Dược Hà Nội thông báo tuyển sinh cao đẳng điều dưỡng, cụ thể...

Chi tiết...


Cao Đẳng Dược Hà Nội - TUYỂN SINH CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG HỆ CHÍNH QUY

  • 07/05/2017

Cao Đẳng Dược Hà Nội - Thông báo tuyển sinh Cao đẳng Điều Dưỡng chính quy

Chi tiết...


Cao Đẳng Dược Hà Nội - Thông báo tuyển sinh liên thông Cao Đẳng Điều Dưỡng hệ chính quy

  • 07/05/2017

Trường Cao Đẳng Dược Hà Nội - Thông báo tuyển sinh liên thông cao đẳng điều dưỡng

Chi tiết...


Thông báo tuyển sinh lớp cao đẳng Điều dưỡng hệ liên thông năm 2017

  • 17/04/2017

Trường Cao Đẳng Dược Hà Nội - Thông báo tuyển sinh liên thông cao đẳng điều dưỡng

Chi tiết...Lĩnh vực hoạt động