Phòng Kế toán tài chính

Chức năng, nhiệm vụ phòng Kế toán tài chính: 
Trưởng phòng: Th.s Trần Hương Thảo

- Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và Hội đồng quản trị trong công tác quản lý tài chính của đơn vị theo đúng pháp luật về kế toán thống kê.
- Tham mưu Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch hoạt động và kế hoạch kinh phí của đơn vị định kỳ hàng tháng, quí, năm, tham gia xét duyệt phân bổ quỹ tiền lương, kinh phí hoạt động hành chính của đơn vị. Tổng hợp thống kê báo cáo số liệu liên quan đến tài chính và quyết toán quí, năm theo đúng qui định.
- Quản lý và theo dõi hồ sơ và thực hiện việc lưu trữ tư liệu, chứng từ sổ sách kế toán theo qui định pháp luật. Tham mưu Hiệu trưởng và tham gia lập các văn bản, thủ tục, kiểm tra quyết toán việc mua, sắm thiết bị, sửa chữa tài sản chuyên dung, tài sản cố định của trường.
- Quản lý tiền mặt và theo dõi thu chi theo qui định
- Phối hợp với phòng Đào tạo tham mưu, đề xuất Hiệu trưởng và Hội đồng quản trị về định mức vật tư thực hành, hạch toán giá thành học phí cho từng lớp, khóa.

Trường Cao đẳng Dược Hà Nội:  Số 10 - Ngõ 4 - Phố Xốm - Phường Phú Lãm - Quận Hà Đông - Thành Phố Hà Nội

  • 21/02/2017 03:15
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét

Lĩnh vực hoạt động