Phòng Quản lý HSSV

Chức năng, nhiệm vụ phòng Quản lý HSSV
Trưởng phòng: CN. Phạm Thị Thanh Tú

- Tham mưu Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên.
- Tham mưu Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác học sinh, sinh viên của trường.
- Tổ chức công tác thông tin tuyên truyền, tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong trường.
- Tổ chức công tác quản lý học sinh, sinh viên.
- Tổ chức công tác y tế trường học.

  • 21/02/2017 03:14
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét

Lĩnh vực hoạt động